Pôžička pre opatrovateľky v zahraničí

Chcem požičať

Opatrovateľky v zahraničí

  Potrebné doklady :
  – posledné tri výpisy z účtu kam chodí príjem
  – výpis z účtu za posledný mesiac na meno žiadateľa (slovenský účet)
  – preložená zmluva, alebo potvrdenie o príjme

Príspevok na opatrovanie (na vlastné dieťa alebo dieťa zverené do osobnej starostlivosti), avšak nesmie to byť ako jediný príjem

  Potrebné doklady :
  – občiansky preukaz
  – kópia právoplatného rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  – doklad preukazujúci aktuálne poberanie príspevku: výpis z účtu za posledný mesiac s poukázaným príspevkom,  ak je vyplácaný v hotovosti – Potvrdenie o výplate príspevku, ktorý vydáva Slovenská pošta alebo ústrižok poštovej poukážky vyplateného príspevku, obe nie staršie ako 1  mesiac

Materský/rodičovský príspevok, avšak nesmie to byť ako jediný príjem

  Potrebné doklady :
  – občiansky preukaz
  – rozhodnutie o priznaní príspevku zo Sociálnej poisťovne, alebo potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní príspevku na dieťa nie staršie ako 1 mesiac
  – doklad preukazujúci aktuálne poberanie príspevku: výpis z účtu za posledný mesiac s poukázaným príspevkom, ak je vyplácaný v hotovosti – Potvrdenie o výplate príspevku, ktorý vydáva Slovenská pošta alebo ústrižok poštovej poukážky vyplateného príspevku, obe nie staršie ako 1  mesiac

Ako vedľajšie príjmy akceptujeme

K príjmu sa dá prirátať aj PN (myslí sa v prípade, ak bol žiadateľ o úver niekedy v období za posledné tri mesiace PN)

  Potrebné doklady :
  – potvrdenie o vyplatení PN (výpis z účtu, alebo ústrižok poštovej poukážky vyplatenej PN)

Cestovné náhrady (diéty)

Potrebné doklady :

  – tri posledné výplatné pásky kde je uvedená výška cestovných náhrad, alebo výpisy z účtu kde boli tieto diéty vyplatené

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti (v prípade SZČO sa nevyžaduje prenájom uvádzať ako predmet živnosti)

  Potrebné doklady :
  – zmluva o prenájme na dobu neurčitú
  – daňové priznanie za predchádzajúce obdobie s uvedeným príjmom z prenájmu

Dohody o pracovnej činnosti a Dohody o vykonaní práce

  Potrebné doklady :
  – len občiansky preukaz